سوابق
نوع فعالیت
محل همکاری
سمت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
عنوان درس یا فعالیت
همکاری 
موسسه بقیه الله 
پژوهشگر 
 
 
علمی پژوهشی 
همکاری 
موسسه تحقیقاتی قوه قضائیه 
پژوهشگر 
 
 
علمی پژوهشی